TALLERES

  • T.A.P.I.S.: Taller para la inserción socio laboral de enfermos mentales crónicos, mayores de 18 años diagnosticados en la Unidad de Salud Mental de Xàbia. Es un taller abierto destinado a la organización de actividades de soporte preventivo a la marginación y de actividades de carácter rehabilitador y de apoyo psico-social, cuya finalidad es:

 

  • Potenciar la integración socio-laboral de determinados colectivos con problemas de          marginación social mediante apoyo terapéutico y formación prelaboral.
  • Dar asistencia para la autonomía personal y rehabilitación

 

  • TALLERES DE VERANO: desde Servicios Sociales se apoya a las familias de los menores entre 3 y 14 años, con el fin de que los chavales puedan tener recursos de apoyo socio-educativo en verano a la vez que esto permite que los padres y las madres mantengan su ocupación laboral

 

  • PROGRAMA DE AYUDA DE "TALLER D´ESTIU".

 


Presentación: Registro de entrada del ajuntament de Xàbia.

Documentación Aportar:

1. Sol.licitud

2. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o el tutor.

3. Fotocòpia del llibre de família (fulls on apareguen tots els membres).

4. Fotocòpia de la TOTALITAT de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2016, bé conjunta de la unitat familiar, bé individual de cada un dels membres que la composen. En el cas de la no obligatorïetat de fer la declaració caldrà signar una autorització perquè l’Ajuntament   obtinga les dades de l’Agència Tributària.

5. Les tres últimes nòmines. En cas de no tindre nòmines Declaració Jurada d’Ingressos i certificat de prestacions de l’INEM. En el cas de ser autònoms caldrà la fotocòpia dels 3 darrers pagaments.

6. Fotocòpia de la inscripció com a demandant d’ocupació (DARDE, SERVEF).

7. Contracte i/o rebut de lloguer, i en el seu defecte darrer rebut pagat de la hipoteca

8. En cas de separació i/ o divorci: conveni regulador.

9. Certificació del reconeixement del grau de discapacitat de l’alumne, germans, mare, pare o tutor, si escau.

10. En cas que el xiquet o la xiqueta tinga necessitats educatives especials greus i permanents: certificat de minusvalidesa i/o resolució del dictamen d’escolarització per part de la Direcció Territorial d’Educació.

Aquesta ajuda econòmica estarà condicionada al al taller d’estiu que es desenvolupe en les instal·lacions municipals educatives sempre i quan la inscripció s’haja formalitzat dintre del plaç establert.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que omplir la present instància suposa l’acceptació expressa que les seues dades siguen incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable del qual és l’Ajuntament de Xàbia.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació per mitjà d’escrit adjuntant el seu DNI, dirigit a l’Ajuntament.