Oficina de Drets Lingüístics

Valorem la teua llengua, defensem els teus drets.

L'Oficina de Drets Lingüístics (ODL) de la Generalitat és un recurs institucional a l'abast de la ciutadania per a la defensa i protecció dels seus drets lingüístics.

L'ODL empara i protegeix l'ús de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana: el castellà i el valencià. Vetla pel compliment i l'aplicació de la normativa legal sobre l'ús d'aquestes llengües. Assessora les institucions i particulars en l'ecercici delks drets lingüístics reconeguts per l'ordenament jurídirc. Canalitza les reclamacions, suggeriments i consultes per discriminació lingüística que formule la ciutadania.

L'ODL actuarà com a mitjancera entre la part reclamant i la part que haja originat els fets denunciats, posant-se en contacte amb les institucions públiques, persones físiques o jurídiques de caràcter privat que perjudiquen amb la seua actuació els drets de la ciutadania, a fi que tinguen ocasió d'esmenar-la. És important destacar que l'ODL no té caràcter sancionador i, en conseqüència, no pot aplicar cap mesura d'aquest tipus.

On i com presentar una reclamació, suggeriment o consulta?

Telemàticament:
- a través de la web de l'ODL
- des del portal de la seu electrònica de la Generalitat

Presencialment:
- al Registre de la Generalitat
- per correu postal
- per qualsevols dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

Més informació al Departament de Normalització de l'Ajuntamet de Xàbia, 2a planta de la Casa de Cultura, Plaça de Baix, 6.